Representative of the ICJneww

ความสำคัญของตัวแทนศาลโลก

October 4, 2019 admin 0

‘ศาล’ จัดเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งต่อทุกๆประเทศ และระดับนานาชาติ โดย ‘ศาล’ จะทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นกลาง ในการเป็นผู้ไต่สวน , ไกล่เกลี่ย ตลอดจนตัดสินในข้อพิพาทต่างๆอย่างเด็ดขาด สำหรับการทำหน้าที่ของศาลต่างๆในประเทศไทย เริ่มจาก ศาลชั้นต้น , ศาลอุทรณ์ , ศาลฏีกา รวมทั้งศาลอื่นๆอีกมากมาย หากแต่สำหรับระดับนานาชาติแล้ว ศาลที่ใหญ่สุด ก็คือ ‘ศาลโลก’ นั่นเอง ศาลโลกศาลแห่งความยุติธรรมระดับนานาชาติ […]