z_2959

หน้าที่ที่สำคัญของศาลอาญาระหว่างประเทศ

September 9, 2018 admin 0

ศาลอาญาระหว่างประเทศ แม้จะไม่ค่อยคุ้นหูนักสำหรับใครหลายคนแต่ทราบไหมว่า ศาลอาญาระหว่างประเทศก่อตั้งมานานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2002 นับจากแรกเริ่มก็ประมาณ 16 ปี ซึ่งมีบทบาทดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศ ให้ความยุติธรรมแต่ละประเทศ โดยศาลอาญาระหว่างประเทศนี้ได้รับการรับรองจากสมาชิกสมัชชาสหประชาชาติจำนวน 160 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสมัชชาด้วยเช่นกัน ว่าด้วยหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court) หรือ ICC เป็นศาลระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ มีอำนาจดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศ […]